Komosný - projektová činnost
O nás Služby Reference Kontakt Pracovní příležitost

Váš projektant pro:

  stavby pro bydlení - bytové a rodinné domy

  stavby občanské vybavenosti

  stavby pro služby a obchod

  stavby pro ubytování a stravování

  stavby drobné průmyslové

  stavby zemědělské

Nabízené služby

Projekční činnost (novostavby, rekonstrukce)

 • vypracování návrhů, studií
 • zaměření stávajících stavů objektů
 • dokumentace pro územní a stavební řízení
 • dokumentace pro ohlášení stavby
 • prováděcí dokumentace stavby
 • dokumentace skutečného provedení
 • pasportizace objektů
 • dokumentace bouracích prací
 • skenování a digitalizace podkladů

Inženýrská činnost

 • předprojektová příprava –  konzultace na místě stavby (zejména u rekonstrukcí), odborné poradenství při výběru pozemku (předcházení nečekaným omezenín nebo prodražení výstavby,....), apod.
 • zajištění veškerých podkladů, vyjádření správců sítí a stanovisek dotčených orgánů státní správy
 • zastupování stavebníka před stavebním úřadem -  zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení atd.
 • projednání změn v užívání stávajících staveb
 • zajištění dodatečného povolení staveb
 • autorský dozor
 • zpracování výpočtu pro odnětí půdy ze ZPF
 • atd.

Specifické činnosti

Ve spolupráci se stabilním okruhem specialistů zajistíme :

 • radonový průzkum pozemku
 • inženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení pozemku
 • průkaz energetické náročnosti budov (PENB)
 • požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘS)
 • statické posudky
 • položkové rozpočty
 • polohopisné a výškopisné zaměření pozemku
 • geometrické plány pro dělení nebo scelování pozemků
 • zpracování akustických studií, studií osvětlení, oslunění
 • tepelně technické posouzení konstrukcí
 • znalecké posudky ocenění nemovitosti
 • převody nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, .....)
 • řízení u katastrálního úřadu (vklady do katastru nemovitostí, .....)